Công Nguyễn
Chân Thiện Nhẫn

carta2304:

Nổ tung.

*nhặt nhặt*